Privacystatement Salland Groep

Salland Groep gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en diensten. In dit privacystatement staat beschreven hoe Salland Groep omgaat met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Algemeen

Salland Groep is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Salland Groep is gevestigd aan de Boeierstraat 9, 8102 HS te Raalte. Salland Groep gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. Salland Groep verzamelt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Salland Groep aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Salland Groep verwerkt persoonsgegevens om de navolgende diensten te leveren: hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, advies, opleiding, planning, personeels- en salarisadministratie. Salland Groep verwerkt persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of voor het doen van aanbiedingen voor derden.

Salland Groep bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor kennisnet deze verzamelt of verwerkt.

Salland Groep neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Salland Groep hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@uitzendbureausalland.nl

Doeleinden gegevensverwerking

Salland Groep verzamelt persoonsgegevens met het volgende doel:

 • zoeken naar geschikte kandidaten;
 • bemiddelen tussen kandidaten en (potentiële opdrachtgevers;
 • aanbieden aan nieuwe opdrachtgevers;
 • sluiten van overeenkomsten met opdrachtgevers en flexmedewerkers en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met de derden;
 • begeleiden van re-integratie en herstel in geval van ziekte;
 • voorzien in ontwikkeling van flexmedewerkers, denk aan scholing e.d.;
 • benaderen voor events en andere informatie die interessant kunnen zijn;
 • verbeteren van onze dienstverlening door het verwerken en reageren;
 • het nakomen van de re-integratieverplichtingen en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • kwaliteitsdoeleinden
 • doen van aanspraak op premiekortingen, loonkostenvoordeel, subsidies e.d.;
 • naleven van wet en regelgeving.

Welke gegevens verzameld Salland Groep?

Salland Groep verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Om de tewerkstelling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of antwoorden te kunnen geven aan meer specifieke vragen van opdrachtgevers, kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn. Bij de inschrijving wordt een beperkt aantal gegevens vastgelegd. Op vrijwillige basis kan dit worden aangevuld. Op het moment dat je daadwerkelijk voor de Salland Groep aan het werk gaat, word je verzocht om noodzakelijke gegevens in te vullen. Bijzondere gegevens worden enkel vastgelegd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Bij de inschrijving vraagt Salland Groep om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties;
 • pasfoto en video; alleen op vrijwillige basis.

Salland Groep controleert jouw ID-bewijs om na te gaan of je in Nederland mag werken. Indien je niet binnen vier weken via Salland Groep aan het werk gaat, word je ID-bewijs verwijderd uit je dossier.

Op het moment dat je voor Salland Groep gaat werken, worden aanvullende gegevens vastgelegd:

 • nationaliteit
 • BSN-nummer
 • kopie ID-bewijs
 • visa, werkvergunningen
 • burgerlijke staat
 • naam partner
 • nood contactgegevens
 • bankrekeningnummer
 • salaris(stroken
 • verklaring omtrent gedrag
 • BIG registratie
 • nevenfuncties
 • uitkeringen
 • subsidies
 • premiekortingen
 • loonbeslagen
 • verzuimregistratie
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris en verzuimregistratie

Op welke rechtsgronden worden gegevens verwerkt?

Je gegevens worden verwerkt op een of meer van onderstaande rechtsgronden:

 • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent

Met welke partijen worden gegevens gedeeld?

Je gegevens kunnen gedeeld worden met de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s):

 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die de systemen ontwikkelen.
 • opdrachtgevers waar Salland Groep jou voor kan stellen, waar je via Salland Groep aan het werk gaat of bent. Of die Salland Groep vragen de dienstverlening in te zetten voor jouw bemiddeling of outplacement.
 • derden aan wie gegevens verstrekt worden, met jouw uitdrukkelijke toestemming, worden gedeeld in verband met dataportabiliteit.
 • pensioenfonds, indien van toepassing
 • overheidsinstanties en andere instanties indien Salland Groep van mening is dat Salland Groep daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

Worden gegevens dorgegeven aan partijen buiten de EER?

Gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen die buiten de EER gevestigd, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ‘cookies’ wordt genoemd.

Cookies

De website van Salland Groep maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier is geen invloed op. Salland Groep heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Salland Groep maakt geen gebruik van tracking cookies. Indien er besloten wordt om tracking cookies te gebruiken, dan wordt er vooraf toestemming gevraagd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Salland Groep bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk en slechts voor het doel waarvoor het verzameld is. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de wet- en regelgeving en eventuele
gerechtvaardigde belangen van Salland Groep of een derde om de persoonsgegevens te bewaren.

Wat zijn de rechten met de betrekking tot persoonsgegevens?

Je hebt het recht om:

 • de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken
 • de persoonsgegevens die Salland Groep verwerkt in te zien
 • onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren
 • persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag

Beveiliging

Salland Groep doet er alles aan om persoonsgegevens te beschermen. Om onrechtmatig gebruik te voorkomen, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Opmerkingen, vragen of klachten?

In het geval van vragen, opmerkingen of klachten omtrent de gegevensbescherming kan dit gemeld worden bij het volgende e-mailadres: privacy@uitzendbureausalland.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

Op diverse pagina’s op de website www.uitzendbureausalland.nl kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld, worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Indien de informatie wordt gedeeld, wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Daarop heeft Salland Groep geen invloed. In de privacyverklaring van de sociale netwerken is zichtbaar welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 29 november 2021

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.